Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van het bewegen van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch functioneren.

Overleg met ouders, huisarts, kinderarts, consultatiebureau, leerkrachten, schoolarts en andere betrokkenen, speelt een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op. De behandeling zal zoveel mogelijk op een speelse en stimulerende manier gebeuren in onze praktijkruimten. Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar, of voor kinderen met een ernstige handicap.

Behandeling
De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. 
Het oefenmateriaal dat wij gebruiken is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is erop gericht om het plezier in bewegen te vergroten en om bepaalde motorische functies aan te spreken. 
Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders / verzorgers. Zij kunnen de adviezen toepassen in de dagelijkse verzorging.

Duur behandeling
De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten en/of aandoeningen kan de behandeling langere tijd duren.

Samenwerking
Onze ervaring is dat de problematiek van een kind soms meer omvat dan alleen de motoriek. Wij hebben daarom een netwerk aan collegae en andere hulpverleners waarop wij kunnen terugvallen voor overleg. Dit zijn onder andere kinderartsen en revalidatieartsen, logopedisten, ergotherapeuten, kinderpsychologen, orthopedagogen, oefentherapeuten en podotherapeuten. Ook werken wij intensief samen met consultatiebureaus, peuterspeelzalen en scholen, en onderhouden we contacten met diverse instanties zoals MEE en Bureau Jeugdzorg.