Kinderfysio Zwartewaterland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderfysio Zwartewaterland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten

De doelgroep van de organisatie Kinderfysio Zwartewaterland betreft minderjarigen van 0 tot 18 jaar.  De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt met schriftelijke toestemming van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De persoonsgegevens van de kinderen die bij ons in behandeling zijn worden door Kinderfysio Zwartewaterland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. het behandelproces;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

 • Patiënt ID
 • Geslacht patiënt
 • Geboortedatum
 • BSN patiënt
 • Zorgverzekeraar UZOVI code
 • Behandelepisode
 • Datum van aanmelding behandelepisode
 • Toegang: DTF of Verwijzing
 • Conclusie Screening
 • Hulpvraag vastgelegd (ja / nee)
 • Diagnose vastgelegd (ja / nee)
 • Hoofddoel vastgelegd (ja / nee)
 • Behandelplan vastgelegd (ja / nee)
 • Prestatiecode
 • Locatie pathologiecode
 • Duur functioneringsproblemen
 • Beloop functioneringsproblemen
 • Verwacht herstel
 • Nevenpathologie
 • Recidief
 • Eindresultaat behaald (ja / nee)
 • Bezoekdata
 • AGB code behandelend fysiotherapeut
 • Vragenlijst/meetinstrument
 • Afname datum genoemd(e) vragenlijst/meetinstrument

Bewaartermijn:

De persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst met aansluitend een bewaartermijn van 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Medezorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;
 • Schriftelijke toestemming door de ouder / verzorger

Voor de bovenstaande doelstelling kan Kinderfysio Zwartewaterland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • ZorgMail-adres;
 • Telefoon;
 • AGB-code;

Bewaartermijn:
Uw persoonsgegevens worden vastgelegd ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt met een bewaartermijn van 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens kunnen  aan derden worden  verstrekt  indien dit noodzakelijk is voor het behandelproces en in het kader van de financiële administratie. Gegevens worden alleen verstrekt aan partijen waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten

 • De dossiers worden elektronisch bijgehouden, het Eelektronisch Patiënt Dossier (EPD). Ons EPD wordt binnen de praktijk opgemaakt in FysioRoadMap. Wij werken hierbij in een online beveiligd programma dat voldoet aan de NEN norm 7510
 • Intramed: voor het afhandelen van onze financiële administratie maken wij gebruik van Intramed, een online programma welke voldoet aan de NEN norm 7510
 • Vecozo: dit is de instelling welke communiceert tussen ons als praktijk en de zorgverzekeraars. Wij declareren de behandeling via Vecozo bij de zorgverzekeraar.
 • Nivel/ Keurmerk: door ons aangeleverde data worden door Nivel  / Keurmerk vewerkt t.b.v. onderzoek  naar effectiviteit.
 • Verwijzers: uw kind kan rechtstreeks bij ons aangemeld worden zonder verwijzing (DTF) of via een verwijzing van uw huisarts, specialist of jeugdarts. Wij versturen het onderzoeksverslag, in overleg met u als ouder/ verzorger, naar alle artsen en specialisten welke betrokken zijn bij uw kind. Dit gaat via Zorgmail of Secure e-mail, een beveiligde mail waarbij de gegevens versleuteld verzonden worden.
 • Overige behandelaars: mogelijk is uw kind bekend bij logopedist of andere behandelaar.

 In overleg met u ontvangen zij een kopieverslag .

 • Ouders/ verzorgers krijgen altijd een kopie van het verslag. Dit ontvangt u van ons op papier via de post of in PDF-bestand  via Secure e-mail

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Genomen maatregelen;

 • Alle personen die namens Kinderfysio Zwartewaterland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
 U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Diny van Berlo  en   Jessica Geltink
Kinderfysio Zwartewaterland
Burg. Malcorpslaan 101A
8061 JA Hasselt
Tel: 038-4773592
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.